Inductance

Papabravo

Joined Feb 24, 2006
12,774
\(\frac{1}{j}\;=\;\frac{j}{j^{2}}\;=\;-j\;=\;cos(-\frac{\pi}{2})\;+\;jsin(-\frac{\pi}{2})\;=\;\large{ e^{\frac{-j\pi}{2}}}\)
 
Last edited:
Top