ESP8266 Wemos D1 mini I2C problem.

Thread Starter

Xenon02

Joined Feb 24, 2021
500
Hello !

I've been having problem with I2C with ESP8266. I send the address from my STM32L073RZ, but I don't get ACK bit from ESP8266, I've checked the pins and I think they are okey.

Here is the code for ESP8266 :

Code:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <NTPClient.h>
#include <Wire.h>

// Zastąp poniższe wartości danymi Twojej sieci WiFi
const char* ssid = ":>>>>>>>>>>>";
const char* password = "NOPE";

#define Status D4

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "europe.pool.ntp.org", 3600, 60000);

void setup(){
 pinMode(D4, OUTPUT); //Pin odpowiedzialny za gotowość urządzenia do komunikacji przez I2C
 digitalWrite(D4, LOW); //Ustawiamy go na początku na "0".

 Serial.begin(9600);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
  delay ( 500 );
  Serial.print ( "." );
 }

 timeClient.begin();

 Wire.begin(8); // Odpala D2 jako SDA i D1 jako SCL jako slave
 Wire.onRequest(sendTime); //Rejestracja funkcji zwrotnej, która zostanie wywołana, gdy urządzenie nadrzędne zażąda danych

 digitalWrite(D4, HIGH); //Tutaj konfiguracja z siecią jak i też konfiguracja z pinami i ustawienie I2C jest zakończone
             //i sygnalizowane stanem wysokim na D4
}

void loop() {
 timeClient.update();
 Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
 delay(1000);
}

void sendTime() {
 String time = timeClient.getFormattedTime();
 Wire.write(time.c_str()); // Wysłanie czasu do urządzenia nadrzędnego będzie to razem 8 bajtów bo jeszcze znaki oddzielające.
}
And here is only the part of STM code I am using

C:
   xD = HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, 0x08<<1, czas, 8, 1000);
   HAL_Delay(1000);

static void MX_I2C2_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN I2C2_Init 0 */

 /* USER CODE END I2C2_Init 0 */

 /* USER CODE BEGIN I2C2_Init 1 */

 /* USER CODE END I2C2_Init 1 */
 hi2c2.Instance = I2C2;
 hi2c2.Init.Timing = 0x00303D5B;
 hi2c2.Init.OwnAddress1 = 0;
 hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
 hi2c2.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
 hi2c2.Init.OwnAddress2 = 0;
 hi2c2.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK;
 hi2c2.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
 hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
 if (HAL_I2C_Init(&hi2c2) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** Configure Analogue filter
 */
 if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c2, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** Configure Digital filter
 */
 if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c2, 0) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN I2C2_Init 2 */

 /* USER CODE END I2C2_Init 2 */

}
Here is also the info from Logic Analyzer :

1705450249440.png

I've also checked if I connected it correctly and I did, SDA to D2 and SCL to D1.
There are also pull ups turned on in STM32 ... I don't know where is the problem. I've also changed the pins speed ? And it also didn't work.
 
Top